आजिवियोको दीर्घकालिन सोच तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्बन्धी सूचना

   विषयः- आजिवियो सम्वन्धि कार्यशालामा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

श्री

प्रस्तुत बिषयमा यस जिल्लाको दोस्रो आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि परामर्शदातामा नेष्ट इकोकोड नेपाल प्रा.लि. छनौट भै सो संस्था मार्फत आजिवियो तर्जुमा गर्ने कार्य भै रहेको र यसैक्रममा तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने जिल्लाको दीर्घकालिन सोच तयारी तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्यशालामा उपस्थित भै दिनु हुन भनी सबै सरोकारवालाहरुलाई पत्र पठाइसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ । पत्र प्राप्त नभएमा पनि यसै सूचनालाई आधार मानि तपसिल अनुसार हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध छ ।

कार्यशालाको कार्यक्रम

मितिः- २०७३/०१/२६, २७ र २८ गते

समयः- बिहान ९.३० बजे

स्थानः- जिविस सभाहल, बेनी

   …………………..

                                                  (चिरञ्जीवी पौडेल)

                                         स्थानीय विकास अधिकारी

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, म्याग्दी

Skip to toolbar